Apartamenty Gemini

W celu zapewnienia naszym Gościom spokojnego i bezpiecznego pobytu w naszych apartamentach, opracowaliśmy poniższy regulamin.

Klient dokonujący rezerwacji naszego apartamentu, akceptuje niniejszy regulamin,  który jest integralną częścią umowy wynajmu apartamentu.

 

 1. Rezerwacja apartamentu może nastąpić:
  – poprzez wysłanie wiadomości e-mail /lub formularz rezerwacyjny na stronie.  Po zakończeniu procesu rezerwacji przesyłamy e-mail zwrotny zawierający dokładny adres wynajętego apartamentu).
  – telefonicznie (podczas rozmowy z pracownikiem) dzwoniąc na numer +48 530 530 801
 2. Doba hotelowa
   rozpoczyna się o godz. 16:00 pierwszego dnia pobytu Gości(a) do godz. 13:00 ostatniego dnia pobytu. Istnieje możliwość wcześniejszego zameldowania po konsultacji z pracownikiem Apartamenty Gemini. Jednocześnie dopuszcza się wcześniejsze meldowania na takich samych warunkach.
 3. Klucze/karty dostępu
  do apartamentu przekazywane są karty magnetyczne bądź kody dostępu do zamków elektronicznych.
  Karty do apartamentu przekazywane są bezpośrednio przez pracownika firmy Apartamenty Gemini w miejscu apartamentu, o ustalonej wcześniej godzinie. Jeśli Gość nie może dotrzeć na ustaloną godzinę, powinien niezwłocznie poinformować o tym pracownika firmy Apartamenty Gemini.
  Gość może również otrzymać kod dostępu do wybranego apartamentu na podany numer telefonu lub na adres e-mail.
 4. Opłata za pobyt
  Opłatę za pobyt uiszcza się z góry  do 4 dni przed planowanym przyjazdem, przy rezerwacjach poniżej 4 dni, opłata powinna zostać uiszczona w następnym dniu bądź w dniu przyjazdu. W przypadku rezerwacji apartamentu  z krótkim terminem przyjazdu firma Apartamenty Gemini, w niektórych przypadkach, zastrzega sobie prawo do rezerwacji apartamentu po otrzymanej płatności.
  Anulowanie rezerwacji jest bezpłatne do 7 dni przed przyjazdem. ( w zależności od opcji rezerwacji )
 5. Zdanie kart dostępu/apartamentu
  W dniu wyjazdu, o ustalonej wcześniej godzinie, pracownik Firmy Gemini odbiera bezpośrednio  klucze (karty dostępu)  od Gości(a) w apartamencie. Karty dostępu można również zostawić w apartamencie po uprzednim zawiadomieniu pracownika i otrzymaniu jego akceptacji.
 6. Gość jest zobowiązany do przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, w tym do przestrzegania godzin ciszy nocnej (od 23:00 do 6:00)
 7. Organizowanie imprez towarzyskich w apartamencie jest zabronione. Za zorganizowanie imprezy towarzyskiej, uciążliwej dla innych lokatorów, firma Apartamenty Gemini może pobrać opłatę dodatkową w wysokości 500 zł
 8. Obowiązuje zakaz palenia w apartamentach. W przypadku stwierdzenia naruszenia tego zakazu Gość zostanie obciążony opłatą dodatkową w wysokości 400 zł.
  W niektórych przypadkach Firma Gemini zastrzega sobie prawo do pobrania kaucji przed przekazaniem Apartamentu. Pobrana kaucja, jeśli zostaną zachowane warunki regulaminu, zostaje zwracana przy wymeldowaniu.
 9. Zabrania się wprowadzania do apartamentu rowerów, motocykli, oraz innych przedmiotów o dużych gabarytach mogących uszkodzić lub zniszczyć elementy lub wyposażenie apartamentu. W przypadku nie przestrzegania zakazu, Firma Gemini może odstąpić od umowy wynajmu apartamentu w trybie natychmiastowym.
 10. W naszych apartamentach akceptowane są zwierzęta za wyjątkiem zwierząt dużych ras, agresywnych oraz zwierząt egzotycznych. W każdym przypadku wynajmujący zobowiązany jest powiadomić o zamiarze przyjazdy ze swoim pupilem.
 11. Za szkody wynikłe z pobytu zwierząt ponosi pełną odpowiedzialność właściciel pupila.
 12. O wszelkich usterkach powstałych w apartamencie, w czasie pobytu, Gość powinien niezwłocznie poinformować pracownika firmy Apartamenty Gemini. Za usterki powstałe z winy Klienta będzie pobierana adekwatna rekompensata pieniężna.
 13. W przypadku zgubienia karty magnetycznej wejściowej Gość jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 100 zł
 14. Liczba osób przebywających w apartamencie jest ograniczona do liczby zgłoszonej w procesie rezerwacji. Jeśli ilość osób jest większa niż ta podana przy rezerwacji – firma Apartamenty Gemini może zażądać dodatkowej opłaty lub anulować rezerwację.
 15. Firma Apartamenty Gemini nie ponosi odpowiedzialności za usterki i awarie powstałe na terenie budynku lub w apartamencie na które nie ma wpływu firma Gemini i nie jest to podstawą do anulowania lub zmiany ceny za rezerwację.
 16. W przypadku wystąpienia nagłych i nieprzewidzianych okoliczności, firma Gemini zastrzega sobie prawo do zmiany zarezerwowanego apartamentu na inny o takiej samej klasie lub wyższej, a w przypadku braku wolnego apartamentu do anulowania rezerwacji.
 17. Na życzenie Klienta istnieje możliwość dostarczenia odpłatnie do apartamentu łóżeczka dla dziecka i/lub krzesełka do karmienia. Koszt wynajęcia to 10 zł/doba.
 18. Oferowany przez Firmę Gemini parking jest niestrzeżony, firma nie ponosi odpowiedzialności za parkujące pojazdy.
 19. Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów będą przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do podjęcia działań w celu realizacji zgodnie z art.6 1 lit b i RODO.
 20. Firmą  świadcząca usługi wynajmu apartamentów jest: “GEMINI” FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
  Ul. Krasickiego 5, 58-200 Dzierżoniów, NIP: 9140000401, REGON: 890511085
 21. Zabrania się publikowania bez pisemnej zgody firmy Gemini zdjęć oraz innych materiałów multimedialnych, na których można zidentyfikować apartament lub jego część. W szczególności zakaz dotyczy materiałów mających charakter nieobyczajny, które mogą naruszyć dobre imię firmy Gemini.
 22. Zabrania się wykorzystywania sprzętu RTV znajdującego się w apartamentach do odtwarzania utworów objętych prawem autorskim do których Gość nie nabył wcześniej praw. W szczególności zabrania się odtwarzania we wskazanej formie utworów twórców należących do organizacji STOART (stoart.org.pl)
 23. Odstąpienie od umowy. Zgodnie z art 38 punkt 12 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku, o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje.
 24. Reklamacje. Klient ma prawo do korzystania z prawa do reklamacji usługi i dochodzenia roszczeń z tego tytułu, stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest jej zgłoszenie pisemnie do siedziby Apartamentów Gemini lub drogą elektroniczną na adres: apartamentygemini@gmail.com  Reklamacje rozpatrzone zostaną w terminie 14 dni od ich otrzymania. Informacja o skutku rozpatrzenia reklamacji zostanie przesłana Klientowi na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, adres pocztowy lub drogą telefoniczną. W przypadku uwzględnienia reklamacji Klient otrzyma rekompensatę pieniężną w wysokości proporcjonalnej do poniesionej szkody.